Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
The Launch: The Launch Distribution BV, de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan Nieuwland Parc 309C, 2952 DD Alblasserdam.

Wederpartij: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroeps-, handels-, ambachts- of bedrijfsactiviteit, of rechtspersoon met wie The Launch een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen The Launch en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee The Launch zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van hardware, software en/of andere zaken dan wel het verlenen van (bemiddelings)diensten.
Producten: alle in het kader van de overeenkomst door The Launch te verkopen en door of namens The Launch te leveren zaken, waaronder hardware en/of andere zaken.
Software: alle programmatuur die in het kader van de overeenkomst door The Launch aan de wederpartij wordt geleverd. 
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Launch en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Elk aanbod van The Launch is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van The Launch kan onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij nog worden herroepen en eventueel worden aangepast. Aanbiedingen, waaronder mede begrepen offertes van The Launch, hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening c.q. het uitbrengen van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien en voor zover producten of software uit een bestelling niet leverbaar zijn, kan The Launch de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren zonder dat The Launch jegens de wederpartij gehouden is tot verdere schadevergoeding dan restitutie van de eventueel reeds verrichte betaling voor die bestelling. Van een dergelijke annulering doet The Launch zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van The Launch, binden haar niet. Een aanbod van The Launch geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten, tenzij The Launch anders aangeeft. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze leveringsvoorwaarden wél tevens van toepassing op vervolgorders.
Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van The Launch, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Launch anders aangeeft. In geval van betaling middels overboeking aan de hand van een proforma factuur van The Launch, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door The Launch is ontvangen. Indien The Launch een order- of opdrachtbevestiging aan de wederpartij verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging schriftelijk bij The Launch heeft gereclameerd. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Launch nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN
Indien The Launch voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, niet eerder aan dan nadat The Launch deze gegevens heeft ontvangen. The Launch spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van The Launch treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij The Launch schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen The Launch de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. In geval van verzuim van The Launch, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, op te zeggen zonder dat The Launch jegens de wederpartij gehouden is tot verdere schadevergoeding dan restitutie van de eventueel reeds betaalde prijs naar evenredigheid van de prestaties van The Launch die ten gevolge van het verzuim niet zijn geleverd. Voor vertraging in de levering van producten en software toerekenbaar aan derden, zoals koeriersdiensten en exploitanten van communicatiediensten, is The Launch nimmer aansprakelijk. Een dergelijke vertraging biedt de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN
Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, komen de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt. In geval afhalen van de producten door of namens de wederpartij is overeengekomen, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip. The Launch behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (doen) leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal The Launch de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van The Launch mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. The Launch is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verschuldigdheid van de wederpartij van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten. Indien The Launch bij toepassing van de leden 5, 6 of 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE
De wederpartij dient op het moment van afleveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt, waaronder – voor zover overeengekomen is dat het transport niet voor risico van de wederpartij geschiedt – mede begrepen onderzoek of de producten vrij zijn van transportschade. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan The Launch. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor The Launch uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. The Launch staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden, met dien verstande dat de garantie op de producten te allen tijde beperkt is tot de eventuele garantie die door de toeleveranciers van The Launch met de producten is meegeleverd. Reclames schorten de verplichting van de wederpartij nimmer op. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Launch aan haar worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | VERKOOP EN LEVERING VAN SOFTWARE
In geval levering van software geschiedt op een materiële gegevensdrager, vindt artikel 5 en 6 overeenkomstige toepassing op de levering van de betreffende materiële gegevensdrager. Ten aanzien van materiële gegevensdragers waarop software wordt geleverd, vindt het bepaalde omtrent producten in deze leveringsvoorwaarden, ook wat het overige betreft overeenkomstige toepassing. In geval levering van de software langs elektronische weg geschiedt, is de wederpartij verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur waarop de software wordt gedownload. The Launch hoeft zich er niet van te vergewissen of apparatuur van de wederpartij of eindgebruiker voor de in ontvangst name c.q. gewenste toepassing van de software geschikt is. Ongeschiktheid van de bedoelde apparatuur kan niet als tekortkoming van The Launch worden aangemerkt en biedt de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden of enige andere compensatie te vorderen. De wederpartij en eindgebruiker van de software komt, afhankelijk van de licentie- of andersluidende voorwaarden van de licentiegever van de software, een niet-exclusief gebruiksrecht toe met betrekking tot de software die in het kader van de overeenkomst is geleverd. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de software blijven bij de betreffende licentiegever rusten. De betreffende licentiegever verleent de wederpartij en eindgebruiker een gebruiksrecht volgens de door hem gehanteerde licentie- of andersluidende voorwaarden. Niets uit de onderhavige voorwaarden heeft invloed op de rechten en verplichtingen die voor de wederpartij of eindgebruiker voortvloeien uit de licentie- of andersluidende voorwaarden van derden. Software wordt niet voor risico van The Launch in gebruik gegeven. De functionaliteiten van de software zijn beperkt tot hetgeen de licentiegever daaromtrent uitdrukkelijk communiceert, op welke functionaliteiten The Launch geen enkele garantie kan bieden; garantie op de software is dan ook beperkt tot de eventuele garantie die vanwege de betreffende licentiegever is meegeleverd. The Launch draagt voorts geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft technische ondersteuning en onderhoud van de geleverde software. De wederpartij vrijwaart The Launch van al haar aanspraken en aanspraken van derden, waaronder eindgebruikers, ter zake. De wederpartij vrijwaart The Launch van alle aanspraken van licentiegevers in verband met enige inbreuk op de gebruiksrechten van de software, welke inbreuk niet aan The Launch kan worden toegerekend.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
The Launch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien The Launch bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
The Launch is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst The Launch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is The Launch gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. Voorts is The Launch gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door The Launch op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die The Launch ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. Indien The Launch de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door The Launch vermelde prijzen exclusief btw, bezorgkosten en eventuele andere bijkomende kosten, zoals communicatiekosten, invoerheffingen en douanekosten. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is The Launch gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. The Launch is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de (op)levering openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. Het gaat hier onder meer om prijswijzigingen doorberekend door de toeleverancier van de betreffende producten c.q. software. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is The Launch te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Betalingen dienen te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. De wederpartij is de door haar verschuldigde bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, volledig bij vooruitbetaling verschuldigd. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, middels overboeking, op de overigens door de Launch voorgeschreven wijze. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door The Launch zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting. The Launch is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. In geval in het kader van een achterafbetaling geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
Na de levering van de producten is The Launch, onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 7.1, niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, draagt The Launch geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan in verband met het gebruik van de producten of software door de wederpartij, eindgebruiker of overige derden. The Launch is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. The Launch is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. The Launch is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen. The Launch heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij waarvoor The Launch, ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient The Launch hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van The Launch ter zake vervalt. De aansprakelijkheid van The Launch is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van The Launch betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van The Launch nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door The Launch afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van The Launch dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens The Launch één jaar. De wederpartij vrijwaart The Launch van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Launch toerekenbaar is. Indien The Launch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden The Launch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Launch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Launch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door The Launch verkochte zaken blijven eigendom van The Launch dan wel haar toeleveranciers totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Het is de wederpartij verboden de door The Launch verkochte zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht The Launch hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan The Launch, de toeleverancier van de zaken dan wel de door hen aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. The Launch is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van The Launch wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.